Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4

(05/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05 Trưng Nữ Vương, P.1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.469                  - Fax: 02703.910.865.

2. Tên công trình: Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 218b/QĐ-CDTCL ngày 15/11/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

5. Tổng mức chuẩn bị đầu tư: 28.439.976 đồng, (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: tư vấn lập Thiết kế dự toán

10.675.714

Đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2018

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

2

Gói thầu số 2: tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán

4.400.000

Đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV/2018

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

 

Tổng hợp giá trị các gói thầu

15.054.714 đ

 

 Các tin đã đưa ngày: