Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4

(05/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05 Trưng Nữ Vương, P.1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.469                  - Fax: 02703.910.865.

2. Tên công trình: Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 242/QĐ-CDTCL ngày 30/11/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho Dự trữ K4 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

5. Tổng mức chuẩn bị đầu tư: 435.866.000 đồng, (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẳn).

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Xây Lắp.

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung)

394.760.997

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2018

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

II. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

    

13.444.870

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2018

Hợp đồng trọn gói

theo tiến độ gói thầu số 1 (20 ngày)

III. Dịch vụ phi tư vấn

 

 

 

 

 

3

Gói thầu số 3: Bảo hiểm xây dựng công trình XD

574.895

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2018

Hợp đồng trọn gói

theo tiến độ gói thầu số 1(20 ngày)

Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

408.780.762

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: