Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt bộ Camera an ninh của Văn phòng Cục

(07/12/2018)

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bộ Camera an ninh của Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

2. Giá gói thầu:

Dự kiến giá gói thầu:  Giá gói thầu được xác định như sau:

- Giá trị gói thầu: 16.400.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng). Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí lắp đặt, giao hàng tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Gửi thư mời cung cấp báo giá: Ngày 07/12/2018.

- Thời gian đóng, mở thầu:

+ Thời gian đóng thầu: 9 giờ ngày 12/12/2018

+ Thời gian mở thầu: 10 giờ ngày 12/12/2018

- Gửi thư mời cho nhà thầu được xác định đến nhận dự thảo hợp đồng: Ngày 12/12/2018.

- Thương thảo hoàn thiện hợp đồng: Ngày 13/12/2018.

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Sau khi có kết quả thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, xong trước ngày 20/12/2018.

 Các tin đã đưa ngày: