Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo mời chào Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn

(05/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc;

- Tên gói thầu: Mua giá kê đa năng phục vụ bảo quản mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn

- Giá gói thầu: 448.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 8h00 ngày 06/11/2018 đến trước 9h00 ngày 09/11/2018 (trong giờ hành chính)

+ Hình thức phát hành: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc bằng fax.

+ Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 09/11/2018

+ Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 09/11/2018

+ Địa điểm mở thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.Các tin đã đưa ngày: