Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất thóc, xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia và vệ sinh sau xuất năm 2018

(02/11/2018)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620     ; Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất thóc, xuất cấp trang thiết bị từ nguồn DTQG và vệ sinh sau xuất năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế quả chọn nhà thầu số     /QĐ-CCDTQN ngày 31/10/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất thóc, xuất cấp trang thiết bị từ nguồn DTQG và vệ sinh sau xuất  năm  2018

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu( đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất thóc, xuất cấp trang thiết bị từ nguồn  dự trữ quốc gia và vệ sinh sau xuất năm 2018.

45.342.500,

Ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 31/10/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: