Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung)

(02/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung).

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 228/QĐ-CCDTCT ngày 02/11/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung).

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 12.346.950đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn chín trăm năm mươi đồng).

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước; tai nạn rủi ro và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp 160,350 tấn gạo dự trữ quốc gia xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018–2019 (bổ sung)

12.346.950

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2 Điều 56 Nghị định  63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ)

 

Trong tháng 11/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết  ngày 30/11/2018

Tổng cộng

12.346.950

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: