Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.600 tấn thóc kế hoạch năm 2018

(02/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3871804

- Fax:                                                          Email:

2. Tên dự án:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.600 tấn thóc kế hoạch năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xuất 1.600 tấn thóc kế hoạch năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

168.000.000 đồng

166.400.000 đồng

Nguyễn Văn Vĩ

Quyết định số: 52     /QĐ-CCDTKA ngày 31/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Kiến An

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: