Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2018

(01/11/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

2.Tên dự toán: Dự toán kinh phí hoạt động không thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 414/QĐ-CDTHB ngày 30/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânvà trang phục cho lực lượng bảo vệ năm 2018.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng mức đầu tư: 62.313.900đồng.

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Gói thầu Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và trang phục

 cho lực lượng bảo vệ năm 2018

 

62.313.900

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

08/11/2018

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: