Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác PCCC

(01/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác PCCC tại Văn phòng Cục và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng (nội dung sẽ đăng tải):

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc;

2. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác PCCC tại Văn phòng Cục và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

3. Giá gói thầu: 98.850.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao năm 2018

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn qua mạng.

6 Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

7. Thời gian gửi yêu cầu báo giá đến các nhà thầu: Ngày 07/11/2018 đến trước 8h30 ngày 14/11/2018, trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời hạn đóng thầu/mở thầu: 9h30 ngày 14/11/2018.

9.  Địa điểm mở thầu: trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.Các tin đã đưa ngày: