Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 295,545 tấn thóc DTQG xuất bán đổi hàng năm 2018

(01/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3878240;     - Fax: 0204 3878240

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 32/QĐ-CCDTTH ngày 30/10/2018 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

5. Tổng dự toán: 21.280.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Thuê nhân công bốc xếp 295,545 tấn thóc DTQG xuất bán đổi hàng năm 2018

21.280.000

(Hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

6/11/2018

Trọn gói

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: