Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác 544,825 tấn gạo xuất bán từ kho lên phương tiện vận tải

(01/11/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc vác 544,825 tấn gạo xuất bán từ kho lên phương tiện vận tải.

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Dịch vụ bốc vác 544,825 tấn gạo xuất bán từ kho lên phương tiện vận tải

49.034.250 đồng

(Bốn mươi chín triệu không trăm ba mươi tư nghìn hai trăm lăm mươi đồng)

 

NSNN cấp năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 05/11/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: