Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018

(31/10/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3884.285

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

 

loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 915 tấn thóc xuất kho năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

95.160.000 đồng

95.160.000 đồng

Nguyễn Đức Viết

Quyết định số: 46     /QĐ-CCDTVT ngày 30/10/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Vĩnh Tiên

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: