Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

(29/10/2018)

1. Tên cơ quan thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172   - Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu: Mua tủ lưu trữ hồ sơ bảo quản năm 2018.

3. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên năm 2018.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao năm 2018.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian gửi yêu cầu báo giá đến các nhà thầu ngày 29/10/2018, trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời hạn đóng thầu/mở thầu: 15h00 ngày 02/11/2018.

9.  Địa điểm mở thầu: trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.Các tin đã đưa ngày: