Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp công cụ, dụng cụ quản lý hành chính năm 2018

(25/10/2018)

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3952 096                          Fax: 0210. 3952096

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

STT

Nội dung gói thầu

Hình thức

lựa chọn

Giá trị gói thầu

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Mua sắm công cụ, dụng cụ quản lý hành chính năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

196.964.000

Công ty TNHH Ngọc Anh

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số   202/QĐ-CDTVP ngày 24/10/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đến hết ngày 10/11/2018

 Các tin đã đưa ngày: