Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(14/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

- Địa chỉ: Số 05- Trưng Nữ Vương, phường 1,TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

 - Điện thoại: 02703.910.867                               Fax: 02703.910.865

2. Tên gói thầu: Cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018, tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long , gồm 04 phần thầu.

3. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Các nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên phần thầu

Hình thức và phương thức lựa chọnnhà thầu

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Phần thầu  số 01: Số lượng 1.000 tấn nhập tại Chi cục DTNN Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu  trong nước. Một giai đoạn 02 túi hồ sơ cho từng phần thầu

10.185.000.000

Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam (tỉnh Bắc Ninh)

Quyết định phê duyệt số: 95/QĐ- CDTCL ngày13/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Hợp đồng trọn gói,  có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc  trong hợp đồng

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực,đảm bảo gạo nhập kho  dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018.

02

Phần thầu  số 02: Số lượng 2.300 tấn nhập tại Chi cục DTNN Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu  trong nước. Một giai đoạn 02 túi hồ sơ cho từng phần thầu

23.425.500.000

Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình Chi nhánh tại Đồng Tháp

Quyết định phê duyệt số: 95/QĐ- CDTCL ngày13/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Hợp đồng trọn gói,  có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc  trong hợp đồng.

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực,đảm bảo gạo nhập kho  dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

03

Phần thầu  số 03: Số lượng 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu  trong nước. Một giai đoạn 02 túi hồ sơ cho từng phần thầu

12.222.000.000

Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam (tỉnh Bắc Ninh)

Quyết định phê duyệt số: 95/QĐ- CDTCL ngày13/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Hợp đồng trọn gói,  có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc  trong hợp đồng

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực,đảm bảo gạo nhập kho  dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

04

Phần thầu  số 04: Số lượng 1.200 tấn nhập tại Chi cục DTNN Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu  trong nước. Một giai đoạn 02 túi hồ sơ cho từng phần thầu

12.222.000.000

Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam (tỉnh Bắc Ninh)

Quyết định phê duyệt số: 95/QĐ- CDTCL ngày13/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Hợp đồng trọn gói,  có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc  trong hợp đồng

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực,đảm bảo gạo nhập kho  dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

 

 

 

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng tại Đồng Tháp: Không trúng thầu ( Lý do: Có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu).

2.2.Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh  (Lý do: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT, Có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu ).

2.3.Công ty TNHH Phát Tài (Lý do: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT,Có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu)

 Các tin đã đưa ngày: