Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018

(13/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu

- Địa chỉ: Xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0273 569 292; 0918 250 365,  Fax: ......

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số    09/QĐ-CCDTĐT ngày 12/6/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018.

4. Bên mời thầu : Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Thiệu

B. Nội dung của kết quả đấu thầu:

Stt

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2018

105.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng)

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Kể từ ngày 07/6/2018 

Hợp đồng trọn gói

Hoàn thành xong trước ngày 15/6/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: