Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 6.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(12/06/2018)

1. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

2. Tên gói thầu: Cung cấp 6.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

3. Số thông báo mời thầu: 20180442913-01 ngày 16/4/2018 trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Giá gói thầu: 69.478.500.000 đồng, trong đó:

- Giá phần thầu số 01:  21.378.000.000 đồng

- Giá phần thầu số 02:  21.378.000.000 đồng

- Giá phần thầu số 03:  26.722.500.000 đồng

6. Giá trúng thầu: Không có

7. Kết quả: Hủy thầu. Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (Giá dự thầu vượt giá gói thầu, phần thầu được phê duyệt).

8. Quyết định phê duyệt số 155/QĐ-CDTNTN ngày 11/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu: Cung cấp 6.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên./.Các tin đã đưa ngày: