Chi cục Dự trữ Nhà nước Thiệu Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018

(12/06/2018)

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2018

2. Giá gói thầu: 105.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng).

3. Giá trúng thầu: 105.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh năm triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, hàng giao tại Chi cục DTNN Thiệu Yên

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vạn Lợi

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 15/6/2018.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 42/QĐ-CCDTTY ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Thiệu Yên

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Danh mục hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

1

Bao bì

Cái

30.000

           

3.500

105.000.000

 

Cộng

105.000.000

 

 Các tin đã đưa ngày: