Chi cục Dự trữ Nhà nước quảng Xương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2018

(12/06/2018)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước quảng Xương.

Địa chỉ: Thôn Gia Hà, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương.

Điện thoại: 02373676535.       Fax: 02373676535.

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2018..

2. Giá gói thầu: 140.000.000 đồng

       (bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng).

3. Giá trúng thầu: 140.000.000 đồng

       (bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, hàng giao tại Chi cục DTNN Quảng Xương.

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vạn Lợi, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 15/6/2018.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 40/QĐ-CCDTQX ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Quảng Xương.

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Danh mục hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đ/c)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

1

Bao bì

Chiếc

40.000

           

3.500

140.000.000

 

Cộng

140.000.000

 

 Các tin đã đưa ngày: