Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 7.600 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018

(12/06/2018)

1. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 7.600 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

3. Số thông báo mời thầu: Báo Đấu thầu  số 71 ngày 17/4/2018 và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20180443943 ngày 16/4/2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Giá gói thầu: 81.236.400.000 đồng.

6. Hủy thầu gói thầu cung cấp 7.600 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

* Lý do: Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (Giá dự thầu của các nhà thầu vượt giá phần thầu tham dự).

- Quyết định phê duyệt hủy thầu: Quyết định số 124/QĐ-CDTNTB ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ./.Các tin đã đưa ngày: