Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(12/06/2018)

A. Thông tin chung:

          1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          Địa chỉ: số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          2. Tên gói thầu: Gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          3. Số thông báo mời thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20180444936-00 ngày 16/4/2018 và Báo đấu thầu số 72 ngày 18/4/2018.

          4. Hình thức và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

B. Nội dung chính và kết quả lựa chọn nhà thầu:

                 

                  1. Các phần thầu trúng thầu

 

 

Số TT

 

Tên phần thầu

 

Số lượng

(tấn)

 

Giá phần thầu (đã có 5% thuế GTGT)

(đồng)

 

Giá trúng thầu (đã có 5% thuế GTGT

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

 

Phần thầu

số 01

 

2.400

 

25.528.800.000

 

25.528.784.400

Công ty CP XNK LT Thành Sang

Số 236/QĐ-CDTNB ngày 08/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thời gian nhập kho xong trước ngày 15/7/2018

 

2

 

Phần thầu

số 02

 

1.600

 

17.019.200.000

 

17.018.400.000

Công ty TNHH Phát Tài

 

3

 

Phần thầu

số 03

 

2.000

 

21.274.000.000

 

21.273.987.000

Công ty CP XNK LT Thành Sang

 

4

 

Phần thầu

số 05

 

1.500

 

15.955.500.000

 

15.954.750.000

Công ty TNHH Phát Tài

  

Tổng cộng

 

7.500

 

79.777.500.000

 

79.775.921.400

 

 

 

 

          2. Phần thầu không trúng thầu: Phần thầu số 4 do giá dự thầu của nhà thầu vượt giá phần thầu và nhà thầu không tham gia chào lại giá để xử lý tình huống  đấu thầu theo thông báo mời chào lại giá của bên mời thầu.

3. Danh sách và lý do nhà thầu không được lựa chọn trúng thầu:

+ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh do giá dự thầu của nhà thầu vượt giá phần thầu và nhà thầu không tham gia chào lại giá dự thầu cho các phần thầu theo thông báo số 409/CDTNB-KH&QLHDT ngày 01/6/2018 của bên mời thầu.

+ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh do giá dự thầu của nhà thầu vượt giá phần thầu và nhà thầu không tham gia chào lại giá dự thầu cho các phần thầu theo thông báo số  411/CDTNB-KH&QLHDT ngày 01/6/2018 của bên mời thầu.Các tin đã đưa ngày: