Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018

(08/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

2. Tên gói thầu: “Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ“, gồm 04 phần thầu.

3. Số thông báo mời thầu: số 20180443154-01 ngày 16/4/2018, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

B. Nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Danh sách các phần thầu có nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên phần thầu

Giá phần thầu

đã có 5% thuế GTGT

(VN đồng)

Giá trúng thầu đã có 5% thuế GTGT

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

1

Số 01

20.580.000.000

20.580.000.000

Doanh nghiệp Tư nhân Tự Lực

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong  trước ngày 15/7/2018

Số 88/QĐ-CDTĐNB ngày 08/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

2

Số 02

25.725.000.000

25.725.000.000

Công ty TNHH Tân An Thái

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong  trước ngày 15/7/2018

Số 88/QĐ-CDTĐNB ngày 08/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

3

Số 04

5.145.000.000

5.145.000.000

Công ty TNHH Tân An Thái

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong  trước ngày 15/7/2018

Số 88/QĐ-CDTĐNB ngày 08/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 

2. Hủy thầu đối với phần thầu:

- Hủy thầu đối với phần thầu số 03 do không có nhà thầu trúng thầu thuộc gói thầu “Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ”;

- Lý do: Không có nhà thầu nào được đề nghị trúng thầu, do giá dự thầu vượt giá phần thầu được Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-TCDT ngày 08/5/2018.

 Các tin đã đưa ngày: