Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp kho lương thực, kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2)

(06/06/2018)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081

2. Tên Dự án: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực, kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 447/QĐ-TCDT ngày 30/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực, kho dự trữ Tam Điệp (kho số 2) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 14.893.185.940 đồng;

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, một trăm tám mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

 Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

12.852.444.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công Phần xây lắp; Hệ thống chống sét; phần điện; Bể nước ngầm; trạm bơm; thoát nước ngoài nhà; Phòng cháy chữa cháy; Các hạng mục chung

12.508.316.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi, trong nước

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ 

Quý II và III
năm 2018

Trọn gói

270 ngày

2

Gói thầu số 2: Phòng chống mối công trình

344.128.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ 

Quý II và III
năm 2018

Trọn gói

40 ngày

II

Các gói thầu tư vấn

734.954.000

 

 

 

 

 

 

3

Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 1,2.

65.670.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II
năm 2018

Trọn gói

40 ngày

4

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 1; 2.

431.722.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ  

Quý II và III
năm 2018

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

5

Gói thầu số 5:

Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT

83.347.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý II và III
năm 2018

Trọn gói

45 ngày

6

Gói thầu số 6:

Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành

154.215.000

NSNN

Chỉ định thầu

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ  

Quý I
năm 2019

Trọn gói

30 ngày

III

Các gói thầu cung cấp dịch vụ khác

24.969.000

 

 

 

 

 

 

6

Gói thầu số 7:

Bảo hiểm công trình

24.969.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ  

Quý II và III
năm 2018

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng cộng

13.612.367.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: