Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

(06/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

249.040.000

249.040.000

Bà Nguyễn Thị Tám

Quyết định phê duyệt số 30/QĐ-CCDTVP ngày 01/6/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/7/2018.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên - Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Phạm Văn Bình – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên - Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: