Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo danh sách nhà thầu, thời gian và địa điểm chào giá lại giá dự thầu gói thầu cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(22/05/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu “Cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long”, cụ thể như sau:

 

  1. Danh sách nhà thầu:

Stt

Tên nhà thầu

1

Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng tại Đồng Tháp

2

Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam (T. Bắc Ninh)

3

Công ty CPLT Hà Sơn Bình chi nhánh Đồng Tháp

4

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

5

Công ty TNHH Phát Tài

        

        

         2. Thời gian, địa điểm và Kế hoạch chào giá lại giá dự thầu:

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 30/5/2018.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 30/5/2018.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long, số 05 Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Các nhà thầu chào giá lại giá dự thầu theo các biểu mẫu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính: mẫu số 11 và mẫu số 12 trong Hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2018 phát hành ngày 19/4/2018 theo Quyết định số 71/QĐ-CDTCL ngày 18/4/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt HSMT cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu, gói thầu “cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long” được biết và kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo thời gian và địa điểm tại mục 2 nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: