Chi Cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân bốc xếp qui cách vào trong kho

(22/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai

- Địa chỉ: Đại Định - Tam Hưng – Thanh Oai – Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0433876097

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân bốc xếp qui cách vào trong kho bảo quản năm 2018. Tại điểm kho Tam Hưng thuộc chi cục dự trữ nhà nước Thanh Oai

3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai .

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo kết quả chỉ định thẩu rút gọn : Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân bốc xếp qui cách vào trong kho bảo quản năm 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1 Nhà thầu trúng thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc vác gạo qua cân bốc xếp qui cách vào trong kho

Chỉ định thầu (rút gọn)

95.000.000

95.000.000

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Toàn Cầu:

Quyết định số 34/QĐ- CCDTNNTO   ngày 18 tháng 5 năm 2018

Trọn gói, không điều chỉnh giá.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 18/06/2018

2. Nhà thầu không trúng thầu

- Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Bình Minh

            - Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng G & D

- Lý do không trúng chỉ định thầu : Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá xét thầu mà chi cục dự trữ nhà nước Thanh Oai qui định./.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Thanh Oai  thông báo đến các nhà thầu đã gửi báo giá đến để tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu được chỉ định đến  đàm phán ký kết hợp đồng. /.Các tin đã đưa ngày: