Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

(21/05/2018)

THÔNG BÁO

I. Danh sách nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Phần thầu số 01

Đấu thầu rộng

rãi trong nước

19.524.600.000

19.524.600.000

Công ty CPLT Cao Lạng

Quyết định số  194 /QĐ-CDTHB ngày      21/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Bắc

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện

60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá ngày 15/7/2018.

2

 

Phần thầu số 02

Đấu thầu rộng rãi trong nước

18.439.900.000

18.438.200.000

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá ngày 15/7/2018.

3

Phần thầu số 03

Đấu thầu rộng rãi trong nước

16.270.500.000

16.258.500.000

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá ngày 15/7/2018.

4

Phần thầu số 04

Đấu thầu rộng rãi trong nước

21.694.000.000

21.692.000.000

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá ngày 15/7/2018.

5

Phần thầu số 05

Đấu thầu rộng rãi trong nước

21.694.000.000

21.690.000.000

Công ty CPLT Hà Tĩnh

60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá ngày 15/7/2018.

 

II. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Công ty CPLT Sơn La:

- Không trúng phần thầu số: 05. Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

2. Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam:

- Không trúng phần thầu số: 03. Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Công ty CPLT Hà Sơn Bình:

- Không trúng phần thầu số: 01. Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

4. Công ty CPLT Hà Nam Ninh:

- Không trúng phần thầu số: 02. Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

5. Công ty CPLT Hà Tĩnh:

- Không trúng phần thầu số: 02. Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

6. Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

- Không trúng phần thầu số: 04 . Lý do:  Giá dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

 Các tin đã đưa ngày: