Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo Dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018

(21/05/2018)

THÔNG BÁO

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.821282;     Fax: 02223.821687

2. Tên dự toán: Kinh phí không tự chủ từ NSNN giao năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 193/QĐ-CDTHB ngày 17/05/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng dự toán được duyệt: 174.240.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018

174.240.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

24/5/2018

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/7/2018

 Các tin đã đưa ngày: