Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi

(18/05/2018)

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điện thoại: 02835512567                        Fax: 02835512591

2. Tên Dự án (Gói thầu): Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 82/QĐ-CDTHCM ngày    14/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng mức đầu tư: 26.532.000đ (Hai mươi sáu triệu năm trăm ba mươi hai ngàn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi

26.532.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

 

Tháng 5/2018

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá trị

gói thầu

26.532.000

 

 

 

 

 

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.HCM trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: