Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi thông báo lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2018

(04/05/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620     ; Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho nhập 2.000, tấn thóc nhập kho năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 27 /QĐ-CCDTQN ngày    02/05/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho nhập thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh kho nhập 2.000, tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018.

90.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 02/05/2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2018

 Các tin đã đưa ngày: