Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê nhân công kê lót kho phục vụ nhập thóc năm 2018

(04/05/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

- Địa chỉ: Phường Bắc Lý – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3.836208; Fax: 023238345436;

E-mail: nguyenvandien992@gmail.com.

2. Tên dự án: Thuê nhân công kê lót kho phục vụ nhập thóc năm 2018

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 33/QĐ-CCDTĐH ngày 4/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê nhân công kê lót kho phục vụ nhập thóc năm 2018.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công kê lót kho phục vụ nhập thóc năm 2018

 

68.400.000

 

Nguồn ngân sách nhà nước

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

 

 

14h ngày 10/5/2018

Hợp đồng trọn gói, theo đơn giá cố định.

75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: