Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp 5.700 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018

(04/05/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp 5.700 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018, như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: 05 Trưng Nữ Vương - Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910.867.

- Fax: 02703.910.865.

2. Quyết định số        /QĐ-CDTCL ngày 04/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp 5.700 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018”;

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp 5.700 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018.

547.500.000 đồng

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2018.

 

Theo đơn giá cố định.

 Trong quý II, III năm 2018

 Các tin đã đưa ngày: