Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua bàn việc phục vụ công tác

(03/05/2018)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3826441        ;   Fax: 0256. 3827526

2. Tên gói thầu: Mua bàn việc phục vụ công tác

3. Quyết định số 166/QĐ-CDTNB ngày 03/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bàn làm việc phục vụ công tác.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 53.400.000 đồng (Năm mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)

 

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bàn làm việc phục vụ công tác

53.400.000

Nguồn kinh phí tự chủ năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày

03/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: