Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua bàn họp phục vụ công tác

(03/05/2018)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3826441        ;   Fax: 0256. 3827526

2. Tên gói thầu: Mua bàn họp phục vụ công tác.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 165/QĐ-CDTNB ngày     03/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bàn họp phục vụ công tác.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 184.800.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng).

 

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bàn họp phục vụ công tác

184.800.000

Từ nguồn kinh phí tiết kiệm của đơn vị

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Từ ngày

07/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

 Các tin đã đưa ngày: