Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư, thiết bị kho Dự trữ Bình Nghi

(03/05/2018)

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3826441; 0256.3812906;            Fax: 056.3827526

2. Tên công trình: Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư, thiết bị kho Dự trữ Bình Nghi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số  162 /QĐ-CDTNB,  ngày          02/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo nhà sơ chế làm kho chứa vật tư, thiết bị kho Dự trữ Bình Nghi;

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 1.009.772.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một tỷ không trăm lẻ chín  triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

 

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Thi công xây dựng;

 

953.623.000

SCL năm 2018

Chào hàng cạnh tranh thông thường

01 túi hồ sơ

Quí 2

năm 2018

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

2

Gói thầu Tư vấn giám sát thi công

30.267.000

SCL năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Thuơng thảo hợp đồng

 

 

 

Quí 2 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

3

Gói thầu tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây dựng

2.000.000

SCL năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo hợp đồng

Quý 2 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

4

Gói thầu tư vấn thẩm định HSYC và kết quả Lựa chọn nhà thầu xây dựng

2.000.000

SCL năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo hợp đồng

Quý 2 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

5

Gói thầu TV kiểm toán

19.602.000

SCL năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Thuơng thảo hợp đồng

Quí 2,3 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

6

Gói thầu  Bảo hiểm công trình xây dựng

2.280.000

SCL năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Thuơng thảo hợp đồng

Quí 2  năm 2018

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

              Tổng cộng giá trị các gói thầu:      1.009.772.000đ,00

 Các tin đã đưa ngày: