Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho DTQG năm 2018

(03/05/2018)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: (0256) 3 819070 ;         Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: Giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 158/QĐ-CDTNB ngày 27/4/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

          4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          5. Giá gói thầu: 192.000.000đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho DTQG năm 2018

192.000.000

Ngân sách
Nhà nước cấp năm 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn


03/5/2018

Hợp

 đồng

 theo

 đơn

 giá

cố

 định

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

192.000.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: