Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo mời chào hàng Giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(03/05/2018)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: Giám định số lượng và chất lượng thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Giá gói thầu : 192.000.000 đồng, (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2018

7. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3 819 070; Fax: (0256) 3 827 526

8. Thời gian nộp báo giá: Trước 9 giờ ngày 09 tháng 05 năm 2018.

9. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số Fax: (0256) 3 827 526

10. Thời gian mở báo giá: 9 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2018.Các tin đã đưa ngày: