Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(02/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ; Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

  3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 108/QĐ-CCDTCT ngày 02/5/2018 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 54.000.000đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu đồng).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT, tai nạn rủi ro và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

54.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63.

 

Trong tháng 5/2018

Hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2018

Tổng cộng

54.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: