Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Diệt trùng bằng xông hơi 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017

(12/07/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt – Thành phố Nam Định

Điện thoại:  02283845150              Fax: 02283842081

2. Tên gói thầu: Diệt trùng bằng xông hơi 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 292/QĐ-CDTHNN ngày 12/7/2017

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng mức đầu tư: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn)

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

 Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Diệt trùng bằng xông hơi 6.000 tấn thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017

 

96.000.000

NSNN

- từ nguồn kinh phí bảo quản hàng DTQG năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Từ 12/7 đến           20/7/2017

Hợp đồng trọn gói

Từ khi Hợp đồng có hiệu lực, đồng thời chậm nhất đến 30/8/2017

Tổng giá trị gói thầu

 

96.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: