Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu thông báo Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 566,070 tấn gạo dự trữ quốc gianăm 2017

(11/07/2017)

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu;

Địa chỉ: xã Cao Xá - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0210. 3788285      Fax: 0210. 3780889.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 566,070 tấn gạo dự trữ quốc gia

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 65/QĐ-CCDTPC ngày 05/7/2017.

3. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu.

4. Giá gói thầu: 49.191.483, đồng,

(Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu một trăm chín mốt nghìn bốn trăm tám ba đồng).

B. Nội dung kế hoạch:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thực lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thực hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 566,070 tấn gạo dự trữ quốc gia

49.191.483,

Nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 13/7  đến ngày 17/7/2017

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày ký Hợp đồng đến ngày 31/7/2017.

Tổng giá trị gói thầu

 

49.191.483,

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: