Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch đổi hàng năm 2017

(10/07/2017)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0710.3824869     - Fax: 0710.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Lựa chọn nhà thầu đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch đổi hàng năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn theo khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Giá trị gói thầu tạm tính: 32.450.000 đồng + 1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Giá trị  trúng thầu tạm tính là: 22.715.000 đồng + (1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm)x70%

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

Theo đơn giá cố định (Giá trị hợp đồng thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính trừ giá trị giảm giá 30% tính trên giá trị thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. Giá trị hợp đồng tạm tính là: 22,715 triệu đồng + (1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm)x70%))

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

Quyết định số     178/QĐ-CDTTNB

ngày 06/7/2017

 Các tin đã đưa ngày: