Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua bao đay phục vụ nhập thóc DTQG năm 2017.

(20/03/2017)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

Địa chỉ: Số 02, Quốc lộ 1A, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại số: 070.3910867            Fax: 070.3910865.

Mã số thuế: 0100787888-021

1. Tên gói thầu: Mua bao đay phục vụ nhập thóc DTQG năm 2017.

- Loại gói thầu:

Xây lắp               Mua sắm hàng hóa [x]             Phi tư vấn          Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 266.760.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bao đay đóng gói bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp nhập kho DTQG năm 2017 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua bao đay phục vụ nhập thóc DTQG năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước- Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00 phút ngày  24 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC:

+ Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

+ Địa chỉ: Số 02 Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long.

+ Số điện thoại, fax: 070.3910867            Fax: 070.3910865.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu tương đương 1% giá trị gói thầu tương ứng: 2.668.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng);

+ Đồng tiền sử dụng bảo đảm dự thầu là: Việt Nam đồng.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo Pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 31 tháng 03 năm 2017.Các tin đã đưa ngày: