Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao

(17/03/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 02-QL1A, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 0703.910.871                    - Fax: 0703.910.865.

2. Tên dự toán: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 25/QĐ-CDTCL16/3/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bao đay phục vụ nhập thóc DTQG năm 2017.

4. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

5. Tổng mức đầu tư: 266.760.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí khác tới điểm giao hàng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bao đay phục vụ nhập thóc DTQG năm 2017.

266.760.000 đồng

NSNN (Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao từ nguồn kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG năm 2017.)

Chào hàng cạnh tranh thông

thường

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2017

Hợp đồng trọn gói.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng cộng:

266.760.000

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: