Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng gói thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao.

(17/03/2017)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – Tp. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3844496 - Fax: 0650 3844497.

Mã số thuế: 0100787888-024.

1. Tên gói thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao.

  • Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn       Hỗn hợp

  • Giá gói thầu: 543.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng).
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao phục vụ công tác nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2017.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 07 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước- Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, lựa chọn nhà thẩu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC:

+ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

+ Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – Tp. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.

+ Điện thoại: (0650) 3844496 - Fax: 0650 3844497.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu 1% giá trị gói thầu tương ứng: 5.434.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng);

+ Đồng tiền sử dụng bảo đảm dự thầu là: Việt Nam đồng.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo Pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2017.Các tin đã đưa ngày: