Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp palet gỗ phục vụ kê lót kho nhập gạo chỉ tiêu kế hoach năm 2017.

(17/03/2017)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

CẠNH TRANH RÚT GỌN

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

 Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 –Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

 Điện Thoại: 0273874252  -  Fax  : 0273874959

 Mã số thuế: 5000780408

 1. Tên gói thầu: Cung cấp palet gỗ phục vụ kê lót kho nhập gạo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

- Loại gói thầu:

Xây lắp 0 Mua sắm hàng hóa  S Phi tư vấn 0 Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 79.200.000đ (Bảy mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 19/4/2017.

2. Tên dự án mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua palet gỗ phục vụ kê lót kho nhập gạo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành HSYC: Từ 10 giờ00 ngày 17/3/2017 đến trước 10 giờ ngày 21/3/2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

9. Thời điểm đóng thầu: 10h giờ 00 phút ngày 21/3/2017.

10. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: 10 giờ 30 phút ngày 21/3/2017.



Các tin đã đưa ngày: