Gắn công tác thanh tra, kiểm tra với phòng, chống dịch hiệu quả.

PV: Theo dự báo, đại dịch Covid 19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội nói chung và các hoạt động của Tổng cục DTNN nói riêng. Để chủ động ứng phó với những diễn biến của dịch Covid-19, thời gian tới, Tổng cục DTNN ưu tiên giải pháp nào trong hoạt động nói chung và việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng, thưa bà?

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang: Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, Tổng cục đã và đang triển khai đồng bộ một số giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay.

Một là, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các đối tượng thanh tra để điều chỉnh thời gian trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết. Đồng thời, qua báo cáo khảo sát của các đối tượng thanh tra, kiểm tra, Tổng cục sẽ lựa chọn các nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch được giao.

Hai là, đẩy mạnh hơn việc cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng thanh tra nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng, qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi vi phạm,...

Ba là, Tổng cục đã đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh; Tổng cục đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 đã xây dựng.

PV:  Xin cảm ơn bà!

----------------------------------------------------------------

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Trần Quý (Nguồn: Thanhtra.com.vn)