07 nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

(26/03/2019)

Tại Kế hoạch số 41/KH-CĐVC ngày 19/2/2019, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể 07 nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019) và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2019).

 

Công đoàn Viên chức yêu cầu các cấp công đoàn biểu dương cán bộ,

đoàn viên công đoàn xuất sắc trong công tác.

 

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam

Công đoàn Viên chức hướng dẫn, nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung vào lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Viên chức Việt Nam; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của đội ngũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, CBCCVCLĐ bằng các hình thức phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam; tổ chức cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, gặp mặt các nhân chứng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, 25 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam và của công đoàn đơn vị.

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác năm của mình, tổ chức ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu thi đua phù hợp, phấn đấu mỗi cấp công đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; “ Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng, hiệu quả”…

Căn cứ vào hướng dẫn thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn và của Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cấp công đoàn cần đổi mới, cụ thể hóa và lượng hóa các tiêu chí thi đua để so sánh, đánh giá kết quả thực hiện, tạo động lực thực sự trong thi đua, khen thưởng.

Đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn

Để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Theo đó, các cấp công đoàn tham gia xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật và chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa; Tăng cường đối thoại, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, CBCCVCLĐ

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2019 theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, phấn đấu mỗi cấp công đoàn lựa chọn ít nhất 01 hoạt động hoặc 01 mô hình chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ. Phối hợp tốt với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hiệu quả các hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh

Các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, xem xét kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, như lớp Đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam, lớp Đảng viên 90 năm Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiến hành rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đề xuất các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Hưởng ứng “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn”

Trong “Tuần lễ cao điểm” - Từ ngày 21/7 đến ngày 27/7/2019, Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức tổ chức các hoạt động tập trung, tạo sự lan tỏa, ấn tượng.

Vào ngày 21/7/2019, các công đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên Công đoàn” với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tuyên dương các đoàn viên tiên tiến…

Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

Theo kế hoạch, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam kết hợp với tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Để chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhằm tôn vinh, biểu dương cán bộ công đoàn các cấp có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại các cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Viên chức đề nghị các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam ngoài việc tổ chức xét chọn, giới thiệu cán bộ công đoàn tiêu biểu để Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh, căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong công tác.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chínhCác tin đã đưa ngày: