Thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017

(09/12/2017)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=================

 

               Hà Nội, ngày 08  tháng  12 năm 2017

 

             

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG TRONG KỲ THI TUYỂN

CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM 2017

---------------------------------        ơ

         

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017; Công văn số 12660/BTC-TCCB ngày 21/9/2017 và Công văn số 16501/BTC-TCCB ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo như sau:

I. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NÊU TẠI THÔNG BÁO NGÀY 25/9/2017

1. Vị trí Kỹ thuật viên bảo quản: Nhận hồ sơ bổ sung với các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật/công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch.

2. Vị trí Chuyên viên quản lý đầu tư xây dựng: Nhận hồ sơ bổ sung với các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật/công nghệ xây dựng công trình; Kiến trúc.

3. Vị trí Chuyên viên tin học: Nhận hồ sơ bổ sung với các ngành, chuyên ngành: Tin học; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin quản lý.

4. Vị trí Thủ kho bảo quản: Nhận hồ sơ bổ sung với các ngành, chuyên ngành: Bảo quản/Kiểm nghiệm, kiểm tra, quản lý chất lượng lương thực, thực phẩm, vật tư, thiết bị.

II. THÔNG BÁO BỔ SUNG THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ bổ sung trong 03 ngày làm việc từ ngày 09/01/2018 đến hết ngày 11/01/2018.

Lưu ý chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh có ngành, chuyên ngành đào tạo được bổ sung tại mục I nêu trên.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Thí sinh đăng ký thi tuyển vào Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nào thì nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đó (danh sách các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và địa chỉ đã nêu tại thông báo ngày 25/9/2017) hoặc nộp tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Thí sinh đăng ký thi tuyển vào cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (địa chỉ: số 291 ngõ 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 024 37625628).

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2017 được đăng trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn, Trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại địa chỉ http://www.gdsr.gov.vn từ ngày 08/12/2017 (có thông báo ngày 25/9/2017 kèm theo)./.