Thông tin báo chí về đấu thầu mua sắm phao áo tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

(08/02/2017)

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Năm 2016, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao  mua 301.200 chiếc phao áo cứu sinh để nhập kho DTQG, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức: một giai đoạn, 2 túi hồ sơ theo qui định tại Luật Đấu thầu.

Thông tin về tổ chức lựa chọn nhà thầu như: kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu đều được đăng tải công khai trên hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang thông tin điện tử của Tổng cục DTNN.

Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung của hồ sơ mời thầu, trong đó tập trung vào các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; không có nhà thầu nào đề nghị làm rõ về tiêu chuẩn kỹ thuật. (Tiêu chuẩn kỹ thuật phao áo cứu sinh DTQG nêu trong hồ sơ mời thầu được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 131/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính (QCVN 07: 2012/BTC).

Tổng cục DTNN đã có văn bản làm rõ các nội dung hồ sơ mời thầu theo đề nghị của các nhà thầu và gửi đến tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu. Đến trước thời điểm đóng thầu, không còn nhà thầu nào đề nghị làm rõ thêm nội dung nào của hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Tổng cục DTNN đã có văn bản đề nghị các nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu. Sau khi các nhà thầu đã có văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, Tổng cục DTNN đã thực hiện việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ngày 26/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 848/QĐ-TCDT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với 03 gói thầu mua tổng số 301.200 chiếc phao áo cứu sinh DTQG. Tổng cục DTNN đã thông báo công khai cho tất cả các nhà thầu tham dự đấu thầu về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu và tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính vào 09h00 ngày 01/11/2016.

Đến trước thời điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính, không có nhà thầu nào có văn bản kiến nghị về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với 03 gói thầu mua tổng số 301.200 chiếc phao áo cứu sinh DTQG.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, Tổng cục DTNN đã mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất (đồng thời là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất) đến thương thảo hợp đồng.

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, kết quả thương thảo hợp đồng của Tổ chuyên gia và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của bộ phận thẩm định, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 03 gói thầu. Theo đó, kết quả Công ty Cổ phần Dệt may Nam Việt, trúng thầu 03 gói mua 301.200 chiếc phao áo cứu sinh DTQG.

Ngày 03/01/2017, Tổng cục DTNN đã có công văn số 02/TCDT-QLHDT báo cáo Bộ Tài chính về việc đấu thầu mua 301.200 chiếc phao áo cứu sinh, trong đó nêu rõ: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Tổng cục DTNN bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và khách quan. Kết quả đấu thầu 03 gói thầu mua 301.200 chiếc phao áo cứu sinh: giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 17,5 tỷ đồng (tiết kiệm cho NSNN 17,5 tỷ đồng).

          Tổng cục DTNN trân trọng thông báo./.

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: