Nhìn lại những kết quả chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020

(03/05/2020)

Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

 

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dự trữ quốc gia (DTQG) chuyên trách, bao gồm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về DTQG và quản lý trực tiếp một số mặt hàng DTQG theo phân công của Chính phủ.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo xây dựng hệ thống đoàn kết; xây dựng lực lượng DTQG vững mạnh, với cơ cấu hợp lý, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống pháp luật về DTQG ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; xây dựng cơ sở vật chất từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng lớn mạnh về số lượng, ngày càng cao về chất lượng và có tính chuyên nghiệp cao;...

 

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước sát sao chỉ đạo chuẩn bị

tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025

 

Bám sát các Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN và cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tổng cục DTNN. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiệm vụ rà soát đánh giá để sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục DTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật; tạo hành lang pháp lý cơ bản đồng bộ, bao quát điều chỉnh đầy đủ các hoạt động quản lý, điều hành DTQG; thúc đẩy phát huy vai trò quan trọng của DTQG, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020. Một số kết quả chủ yếu như sau:

(1) Đã tổng kết, đánh giá và xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 3 đề án quan trọng mang tính chiến lược của ngành Dự trữ Nhà nước, đó là: (i) đề án Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; (ii) đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia đến năm 2030; và (iii) đề án quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính (thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009). Hai đề án còn lại đã hoàn thành dự thảo và đã trình Thủ tướng Chính phủ.  

(2) Đã tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Luật Dự trữ quốc gia và báo cáo Bộ Tài chính về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật dự trữ quốc gia đến năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về dự trữ quốc gia trong nhiệm kỳ tới.

(3) Đã lãnh đạo xây dựng, tham mưu với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành một số nghị định về DTQG, như: Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ; phối hợp xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, tham mưu với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg).  

(4) Đã lãnh đạo, tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành gần 40 thông tư quy định và hướng dẫn đầy đủ các mặt hoạt động dự trữ quốc gia, như: các quy định về kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia; quy định chế độ kế toán, thống kê dự trữ quốc gia; hướng dẫn về mua, bán, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; hướng dẫn thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia; quy định định mức chi phí nhập, chi phí xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia; quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từng mặt hàng dự trữ quốc gia; định mức kinh tế-kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. Ngoài ra, Tổng cục tích cực tham gia ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG do bộ, ngành quản lý; v.v...

(5) Đã lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản cơ chế, chính sách quản lý nội ngành theo hướng tăng cường cải cánh thủ tục hành chính, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nội bộ hệ thống Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Trong 5 năm vừa qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành hoặc trình Bộ Tài chính ban hành khoảng 60 đề án cơ chế, chính sách quản lý nội ngành.  

Thứ hai: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch DTQG hàng năm, đáp ứng kịp thời các yêu cầu đột xuất, cấp bách và các nhịêm vụ chiên lước khác

Đảng ủy cơ quan Tổng cục thường xuyên quan tâm, chỉ đạo rà soát xây dựng kế hoạch hàng năm về DTQG để tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch và phân bổ dự toán, bổ sung vốn mua bù kịp thời, bảo đảm nguồn hàng DTQG phục vụ các yêu cầu đột xuất, cấp bách.

Mặc dù khả năng ngân sách còn khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của DTQG và quan tâm bố trí ngân sách cho DTQG. Trong giai đoạn 2015 - 2020, ngân sách nhà nước đã phân bổ cho DTQG khoảng 15.000 tỷ đồng, trong đó từ nguồn chi cho đầu tư phát triển, 1.420 tỷ đồng, từ nguồn chi cho DTQG là 4.120 tỷ đồng, chi từ nguồn chi thường xuyên là 4.260 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng NSTW là 3.878 tỷ đồng, từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi NSNN là 1.291 tỷ đồng. Các mặt hàng đưa vào kế hoạch mua tăng DTQG hàng năm đều là những mặt hàng mang tính thiết yếu, chiến lược, phù hợp với tiêu chí và mục tiêu của DTQG.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch và dự toán được giao, Tổng cục DTNN đã hướng dẫn các bộ, ngành và các Cục DTNN khu vực tích cực triển khai nhiệm vụ. Việc tổ chức mua sắm hàng DTQG được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định liên quan. Công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG đảm bảo theo đúng quy định, tiết kiệm ngân sách nhà nước; hàng DTQG bảo quản trong kho luôn đủ về số lượng, đạt chất lượng cao khi đưa ra sử dụng. Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN cùng với tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ nhập, xuất, bảo quản, đấu thầu, đấu giá đối với hàng DTQG theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, trong ngành nên các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch nhập xuất, bảo quản hàng DTQG. Quá trình nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG được vận hành an toàn, tiết kiệm, bảo đảm chất lượng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn, không xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Nhờ vậy, vai trò của DTQG tiếp tục được phát huy, đắp ứng yêu cầu công tác cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ kịp thời, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ chiến lược khác của đất nước.

Trong 05 năm qua (2015-2019), với nhiệm vụ trực tiếp quản lý các mặt hàng được Chính phủ phân công, Tổng cục DTNN đã thực hiện mua, nhập kho dự trữ khoảng 400 nghìn tấn thóc, hơn 850 nghìn tấn gạo, 6 nghìn tấn muối ăn và hàng trăm ngàn thiết bị, phương tiện cứu sinh, cứu hộ cứu nạn tổng giá trị khoảng 11.824 tỷ đồng. Các bộ, ngành quản lý hàng DTQG khác đã mua, nhập kho các mặt hàng DTQG với tổng giá trị khoảng 4.228 tỷ đồng. Lực lượng DTQG được tăng cường đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính chủ động trong quản lý, điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất về cấp cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và các nhiệm vụ chiến lược khác của đất nước. Tình chung 5 năm qua (2015-2019), toàn ngành Dự trữ nhà nước đã thực hiện xuất cấp các loại hàng với giá trị khoảng 8.454 tỷ đồng, trong đó: Tổng cục DTNN (Bộ Tài chính) xuất khoảng 7.036 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng xuất cấp khoảng 21,271 tỷ đồng; Bộ Công an xuất cấp với tổng giá trị khoảng 122,947 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuất cấp khoảng 1.246 tỷ đồng; Bộ Y tế đã xuất cấp khoảng 27,5 tỷ đồng. Các mặt hàng xuất cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” góp phần giúp đồng bào kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế.

Thứ ba: Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng hàng DTQG theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo với nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý chất lượng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ chất lượng hàng DTQG. Trong giai đoạn này đã ban hành 18 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với hàng DTQG, trong đó: 11 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý; phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định và ban hành 7 Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với các mặt hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý. Đến nay, 100% số lương thực dự trữ đã được bảo quản theo công nghệ bảo quản kín với ưu điểm vượt trội, kéo dài được thời gian bảo quản, cải thiện điều kiện lao động, điều kiện môi trường, giảm chi phí bảo quản và đặc biệt giảm tỷ lệ hao hụt so với phương pháp bảo quản thoáng tự nhiên.

Cùng với hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn và công nghệ bảo quản; Đảng bộ cơ quan Tổng cục đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng. Hàng hóa DTQG trong quá trình lưu kho đã được các đơn vị tuân thủ theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa đã được Tổng cục thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ khi nhập kho. Trong quá trình bảo quản và khi xuất kho, hàng hóa luôn được kiểm tra sát sao, kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình bảo quản, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định. Tổng cục DTNN đã chỉ định phòng thử nghiệm Vilas 628 thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN là đơn vị đánh giá sự phù hợp mặt hàng lương thực (thóc, gạo) DTQG trong công tác quản lý chất lượng. Từ năm 2015 - 2019 đã tiến hành lấy 2.702 mẫu lương thực (thóc, gạo) tại các Cục DTNN khu vực đưa đến Phòng thử nghiệm Vilas 628 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN kiểm tra chất lượng.

Để hoàn thiện, kỹ thuật và công nghệ bảo quản, Tổng cục DTNNN coi trọng và khuyến khích cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhằm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chọn lựa giải pháp phù hợp để bảo quản hàng DTQG. Từ năm 2015 đến nay, đã phê duyệt và thực hiện 19 đề tài cấp cơ sở, các đề tài này đã góp phần hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý; nhiều đề tài sau khi nghiệm thu đã được triển khai trong ngành.

Thứ tư: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức DTQG theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Về kiện toàn tổ chức, thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy, Đảng bộ Tổng cục đã xác định trọng tâm là sắp xếp lại theo hướng tinh gọn cấp Chi cục DTNN. Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã có chủ trương triển khai ngay từ năm 2015, khi xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã trình Bộ Tài chính phương án sắp xếp các Chi cục DTNN trên cơ sở quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia đã được duyệt; phù hợp với Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020; phù hợp với Quy hoạch hệ thống kho dự trữ nhà nước đến năm 2020; Qua thực hiện, đã hợp nhất và sáp nhập 20 Chi cục thành 10 Chi cục và thành lập mới 2 Chi cục DTNN. Hiện nay, Tổng cục DTNN còn 89 Chi cục DTNN, sẽ tiếp tục rà soát để tinh gọn hơn trong thời gian tới.

Điểm nhấn nữa trong kiện toàn tổ chức bộ máy là tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Theo quy định này, tổ chức bộ máy của Tổng cục Dự trữ Nhà nước có một số thay đổi: Đổi tên Vụ Thanh tra thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra; đổi tên Cục Công nghệ thông tin thành Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ; giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục là Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN; bỏ tổ chức phòng tại Vụ Tài vụ - Quản trị (giảm 03 phòng). Đồng thời, tiếp tục sắp xếp giảm số chi cục từ 89 xuống còn 82 Chi cục DTNN vào năm 2025.

Về xây dựng đội ngũ: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/BCSĐ ngày 28/3/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, Đảng bộ Tổng cục đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2026. Đồng thời, đào tạo bồi dưỡng rèn luyện cán bộ trong quy hoạch, có phương án cụ thể để bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Trong nhiệm kỳ đã trình Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính bổ nhiệm Tổng cục trưởng và 02 Phó Tổng cục trưởng, 05 Vụ trưởng và tương đương, 14 Cục trưởng Cục DTNNKV, 25 Phó Cục trưởng Cục DTNNKV, 16 Phó Vụ trưởng và tương đương .

Tổng cục DTNN đã xây dựng Đề án tuyển dụng công chức, được Bộ Tài chính phê duyệt tại quyết định số 1564/QĐ-BTC ngày 09/8/2017. Trên cơ sở đó Tổng cục DTNN đã triển khai công tác tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đã tuyển dụng được 214 công chức mới. Đảng bộ, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo biên soạn và ban hành 04 bộ tài liệu bồi dưỡng cho các ngạch công chức; mở 48 lớp bồi dưỡng cho 3.576 lượt công chức, viên chức; liên kết đào tạo 58 học viên tốt nghiệp Đại học và cử nhiều lượt công chức đi học các lớp bồi dưỡng do Bộ Tài chính và cơ sở đào tạo khác tổ chức.

Thứ năm: Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống kho DTQG, trụ sở làm việc, quản lý chặt chẽ các nguồn tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết mạng lưới kho DTQG và quy hoạch chi tiết trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN đến năm 2020 được duyệt, Tổng cục đã rà soát, sắp xếp lại và từng bước xây dựng hệ thống kho và trụ sở làm việc đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với quy hoạch trụ sở, Tổng cục DTNN thực hiện theo kế hoạch đồng thời rà soát, điều chỉnh báo cáo Bộ bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Đã chỉ đạo xin mở rộng đất ở vùng kho hiện có, đồng thời tiếp tục xin đất mới theo quy hoạch, trong đó đã có 18 điểm kho quy hoạch được địa phương thỏa thuận giao đất. Đã triển khai đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng 12 dự án kho mới, nâng thêm khoảng 73.000 tấn kho được đưa vào sử dụng trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng cục DTNN đã báo cáo Bộ phương án hoán đổi trụ sở làm việc của cơ quan Tổng cục từ địa chỉ số 343 Đội Cấn về địa chỉ ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Về quản lý tài chính, Tổng cục đã tăng cường quản lý chặt chẽ chi tiêu, bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động nhập, xuất, cứu trợ, viện trợ, bảo quản hàng DTQG. Đã từng bước xử lý công nợ tồn đọng do lịch sử để lại. Đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính; thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCC.

Thứ sáu: Đẩy mạnh hiện đại hóa ngành, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Tổng cục DTNN đã tăng cường hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho các đơn vị, bảo đảm 100% các Cục DTNN khu vực và Chi cục DTNN có mạng LAN, mạng Internet và được kết nối kênh truyền hạ tầng truyền thông của Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính; hình thành hệ thống thư điện tử và cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành về DTQG, phục vụ nhu cầu thông tin cho công tác điều hành, ra quyết định và xây dựng cơ chế, chính sách quản lý dự trữ Nhà nước.

Trang thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy in) được đầu tư, trang cấp đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng, khai thác các phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin. Giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn được triển khai toàn hệ thống. Các quy trình nghiệp vụ bước đầu được tin học hóa đáp ứng một phần các yêu cầu quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Thứ bảy: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần đưa hoạt động DTQG ngày càng nề nếp, kỷ cương, hiệu quả

Trong 05 năm qua, Tổng cục DTNN đã tổ chức 20 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 13 đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, kịp thời chấn chỉnh sai sót và thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ được coi là nhiệm vụ quan trọng; đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra từng bước được tăng cường đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Thứ tám: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đã tuyên truyền phổ biến đầy đủ, có có hệ thống các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng đến từng Chi bộ, cán bộ đảng viên. Triều tập đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết do Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức và tiếp tục chỉ đạo triển khai tại hội nghị sinh hoạt của các Chi bộ và Đảng ủy. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã tổ chức phổ biến đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khóa XII, các đợt phổ biến Nghị quyết có trên 90% đảng viên tham gia.

Đảng bộ đã quan tâm làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn có hiệu quả mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ, giữ vững sự ổn định của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đến toàn thể các đơn vị trực thuộc. Đã tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 101/QĐ-TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” để cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị biết và thực hiện; chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân.

Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ hàng tháng; chú trọng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình đảng viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 291 - KH/ĐU ngày 12/10/2016 về triển khai nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ” của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch phát triển Đảng tại các chi bộ, trong đó nêu rõ đối tượng dự kiến kết nạp, thời điểm kết nạp để các chi bộ chủ động và phấn đấu thực hiện; đồng thời phân công và giao trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH theo dõi đôn đốc các chi bộ thực hiện. Kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, đã xét kết nạp được 34 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là kết nạp cho 20 đảng viên mới); đã chuyển đảng chính thức cho 47 đảng viên dự bị; cử gần 25 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử trên 43 lượt đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức; đề nghị xét tặng Huy hiệu 30  năm tuổi Đảng cho 07 đảng viên; đồng thời khen thưởng tập thể Đảng và đảng viên tiêu biểu xuất sắc trong năm và 05 năm liền. Từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN luôn được đánh giá Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy Bộ Tài chính tặng giấy khen. Đảng ủy đã hoàn thiện hồ sơ cá nhân đối với các đồng chí được quy hoạch tham gia BCH Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hàng năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phối hợp thực với các Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối, của Đảng uỷ Bộ Tài chính để kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề cơ sở vững chắc để toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục phát huy, quyết tâm phân đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được đề ra tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tới đây./.Các tin đã đưa ngày: